Meals donated by HongKonger in Hong Kong

Street photography in Hong Kong 2022

14 Sep 2022 Hong Kong

People line up waiting for donated food in Hong Kong.