Hoi Sham Park Hong Kong

Street photography Hoi Sham Park Hong Kong

19 Jan 2020 Hong Kong

Cloudy