Hong Kong–Zhuhai–Macau Bridge cloudscape

15 May 2021 Zhuhai