Ferris wheel in a box in Hong Kong

Street photography in Hong Kong 2022

12 Jun 2022 Hong Kong